Артыкулы і эсэі

СветаЗна́ва (СветаЗна́ўства, СветаПазна́нне, СветаПазнава́нне) - гэта спосабы і ўклады самастойнага пазнання рэчаіснасці, разлічэння ісціны і выкрыцця памылак і мітаў.

СветаВі́да (СветаДзі́ва, СветаДзіўле́нне ці СветаБа́чанне, СветаВоля) - гэта бачанне сутнасці, выяўленне першасных чыннікаў, назіранне скрытых унутраных перша-прычынаў, разуменне вышэйшых прызначэнняў з'яў і рэчаў. 

СветаДзе́я (СветаДзе́янне, СветаДабраДзея. СветаЛатве́нне, СветаСпра́ва, СветаПра́ца) - гэта пошук, разбор, абмеркаванне і прыняцце мудрых і гарманічных практычных рашэнняў для асабістага жыцця і грамацкай дзейнасці (працы, справы).

СветаЛю́д ці СветаНо́ша (СветаПравадырсва, СветаВода ці СветаВодства) - як станавіцца кметамі, знаццю (знанымі і выбітнымі, паважанымі і ўплывовымі людзьмі), элітай, правадырамі, сапраўднымі лідэрамі (важакамі ад слова "важкі"), арэстакратамі, Шляхтай, Светам грамацства.

СветаНа́зва (СветаНазва́нне, СветаНайме́нні і СветаСэ́нсы) - гэта ўсведамленне рэчаіснасці, асэнсаванне значэнняў і адраджэнне значальнага сэнсу паняццяў.

СветаЛа́да (СветаЛаджэ́нне, СветаАцале́нне, СветаПасава́нне, СветаЗдра́ва ці СветаГае́нне) - гэта аздараўлення сябе і асяроддзя праз дасягнене суладдзя і наладкі жыцця і дзейнасці ў адпаведнасці з законамі Прыроды і Сусвету.

СветаВі́та (СветаВітанне, СветаПава́га, СветаШанава́нне, СветаСла́ва, СветаВе́ра ці СветаСлужэ́нне) - узнёслыя, глыбокія і сардэчныя адносіны з блізкімі, наваколлем, Прыродай, Зямлёй і Сусветам.

СветаДу́ма (СветаДу́манне ці СветаМы́сленне) - гэта спосабы і мето́ды арганізацыі сваіх думак у адпаведнасці з рэчаіснасцю, Светам Ісціны, прыёмы развіцця трапнага і дасціпнага думання і мыслення.

СветаМо́ва (СветаВалода, СветаСло́ва для СветаСлавы) - гэта спосабы і ўклады трапнага маўлення, эфектыўнай камунікацыі і найбольш дакладнай перадачы ведаў, навін і звестак.

СветаНо́ва ці СветаВе́сці (СветаНавіны, СветаЗвесткі, СветаВедамасці) - гэта веданне кірункаў развіцця падзей і людзей, назірання за з'яўленнем новых варункаў, адсочванне патрэбных звестак і навін, разлічэнне і выкрыццё баяк, плётак і хлусу.

Арыстаномія - гэта новае паняцце, якое прапанавана Рыгорам Шалвавічам Чхарцішвілі, які працуе пад псеўданімам Барыс Акунін у сваім выдатным аднайменным трактаце «Арыстаномія» і выкарыстоўваецца намі для назвы навукі аб развіцці характару чалавека.

Акмеалогія паходзіць ад старажытна-грэчаскіх слоў ακμή (akme) - «вяршыня, пік развіцця, вышэйшы ўзровень, квітнеючая пара» і λόγος (logos) - «вучэнне, навука».

Актуалізатар - у псіхалогіі, чалавек які з'яўляецца супрацьлегласцю маніпулятару, зыходнай пазіцыяй якога з'яўляецца самакаштоўнасць сябе і іншых людзей.

Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!